Informatie over de praktische onderwerpen:

Aanmelden en wijzigingen daarna
Gebruik app en website
Ruilen en extra opvang
Ziektebeleid
Feestdagen

Aanmelden en wijzigingen daarna
Bij onze kinderopvang vult u eenmalig een formulier in en ondertekent u dit formulier. De gegevens worden opgenomen in de administratie waarna u toegang krijgt tot onze websites en apps. Met de app kunt u zelf opvang aanvragen, vakanties doorgeven, ruildagen aanvragen maar ook de facturen inzien en de overeenkomst bekijken. Wij streven er naar dat u alles zelf terug kunt vinden en blijven natuurlijk ook bereikbaar voor uw vragen daarnaast.Per mail (info@kinderopvangpeelland.nl) kunt u ons altijd bereiken.

Gebruik app en website
Met de app en op de website kunt u uw gegevens en die van uw kinderen zien. U ziet de planning van de opvang en kunt wijzigingen doorgeven bij ruilen, extra aanvragen. Ziekmeldingen e.d. kunt u ook doorgeven. U ontvangt van ons een link om toegang te verkrijgen tot de app en de website.

Ruilen en extra opvang
Ruilen is bij ons toegestaan zolang de opvang nog niet is ingepland. Zodra de opvang gepland is en de medewerksters ingeroosterd zijn, staat kan ruilen niet meer. Ziekte en vakantiemeldingen hebben dan ook geen invloed meer op de planning. Aanvragen voor extra opvang zijn dan wellicht nog mogelijk binnen de reeds afgerond planning.

Ziektebeleid
Kinderen zijn zo nu en dan ziek en dat is heel vervelend voor het kind, de ouders en de pedagogisch medewerkers. Onderlinge afspraken zijn noodzakelijk voor een goede zorg aan het kind en helderheid in de rol en taken van alle betrokkenen.
Als team hebben we er begrip voor, dat het heel lastig kan zijn als uw kind ziek is en u als ouder moet werken. Toch is het noodzakelijk dat een kinderdagverblijf regels stelt ten aanzien van de opvang van zieke kinderen. In het algemeen kunt u ervan uitgaan dat het kinderdagverblijf er is voor gezonde kinderen en niet voor de verzorging van zieke kinderen. Een ziek kind vraagt en verdient speciale aandacht die het beste van de eigen ouders kan komen. Voor ons is het in de groep met veel andere kinderen echter niet altijd mogelijk die extra aandacht te geven. Voor de leiding is het onbevredigend om zo te werken: je wilt wel maar je kunt niet veel. Daarom zijn er afspraken over het beleid van het kinderdagverblijf bij ziekte van het kind.
Het beleid is met name opgesteld voor incidentele situaties. Bij chronische problemen kan na goed overleg tussen de ouders en leidsters aangegeven worden wat wel en niet mogelijk.
Zieke kinderen
1. Wat doen we met zieke kinderen?
Als kinderen een temperatuur boven de 38 graden hebben worden de ouders gebeld voor overleg. Dit geldt ook voor kinderen die niet lekker zijn en zich anders gedragen dan zij normaal doen. Pedagogisch medewerkers vragen zich hierbij de volgende dingen af:

– Speelt het kind zoals je van hem/haar gewend bent?
– Praat het kind zoals je van hem/haar gewend bent?

– Voelt het kind warm of juist heel koud aan?

– Huilt het kind vaker of langer dan anders?

– Gaat het kind naar de wc, hoe vaak en wat is het resultaat/hoe zien de luiers eruit?
2. Wanneer kunnen kinderen niet (meer) op de groep verblijven?
a. Wanneer kinderen ’s ochtends voor komst naar kinderdagverblijf koorts hebben en/of ziek zijn, kunnen zij niet op het kinderdagverblijf komen, ook niet wanneer zij een paracetamol krijgen toegediend om de koorts te drukken.

b. Wanneer kinderen een temperatuur hebben van 38,5 graden of hoger of vaker dan drie keer per uur moeten worden verschoond, worden de ouders gebeld met het verzoek hun kind op te komen halen.
c. Wanneer zij de gezondheid van andere kinderen in gevaar brengen voelen wij ons ook genoodzaakt de ouders te vragen hun kind op te komen halen.

d. Wanneer kinderen niet eten en/of drinken of alles meteen weer uitspugen.

3. Waarom is het belangrijk dat een kind snel wordt opgehaald?
a. Een kind dat zich niet lekker voelt, kan in een groep niet de rust vinden die het op dat moment hard nodig heeft.
b. De leidsters dragen zorg voor een groep kinderen. De extra aandacht die het kind op dat moment nodig heeft kost teveel tijd in verhouding tot de andere werkzaamheden in de groep.
c. Indien het om een ziekte gaat die besmettelijk is, vormt dat een risico voor de andere kinderen in de groep, de leidsters en mogelijk een risico voor zwangere vrouwen. 


4. Wanneer wordt de huisarts ingeschakeld?
Als het kind het benauwd heeft, niet meer reageert als je hem/haar aanspreekt, plotseling hoge koorts heeft of last heeft van aanvallen wordt er meteen gehandeld door de pedagogisch medewerkers op de groep. Daarna wordt er in eerste instantie contact opgenomen met de huisarts indien dit nodig is. Het kan zo zijn dat de ouders dus pas gebeld worden als er als een pedagogisch medewerker onderweg is naar de huisarts met het kind.
Indien de eigen huisarts niet bereikbaar of beschikbaar is, dan gaan wij naar een huisarts in de directe omgeving van de kinderopvang.
5. Wanneer wordt de GGD ingeschakeld?
Als er op het kinderdagverblijf het vermoeden heerst dat we te maken hebben met besmettelijke ziektes, dan schakelen we de GGD in.
Bij longontsteking en geelzucht wordt er bij een of meerdere gevallen in de groep meteen de GGD bijgehaald. Bij huiduitslag (meer dan twee gevallen) en schurft (wanneer er meer dan drie gevallen zijn) in dezelfde groep. Wanneer meer dan een derde van de groep een week lang klachten heeft van diarree wordt ook de GGD ingeschakeld.
6. Wat te doen indien ouders niet bereikbaar zijn?
Indien ouders niet bereikbaar blijken te zijn of niet snel aanwezig kunnen zijn dan wordt contact opgenomen met de ons bekende contactpersonen dan wel wordt contact opgenomen met een huisarts/GGD.
7. Hoe zit het met de kosten van opvang en ziekte?
Indien kinderen ziek zijn op de reeds ingeplande opvangdagen dan wordt deze opvang gefactureerd. De kosten van de kinderopvang staan dan immers ook al vast. Indien ouders kinderen ziek melden voor nog niet ingeplande opvang, dan wordt de opvang niet opgenomen in de planning en dus ook niet gefactureerd. Vaak is het dan goed ook te overleggen hoe hiermee om de gaan om later niet voor verrassingen te komen staan.